Trivselregler

BRF Länna Park, antagna 2018-05-29

För att vi skall få en trevlig miljö finns en del saker som vi bör tänka på för oss som verkar inom BRF Länna Park. Att driva sin verksamhet i en fastighet som är upplåten i bostadsrättsform innebär att vi ingår i en gemenskap. Tillsammans äger och förvaltar vi fastigheten där vi har vår verksamhet och tillsammans gör vi vår fastighet ännu mer trivsam. Genom att följa trivselreglerna kan alla bidra till den goda gemenskapen i vår förening.

Detta är kompletterande trivselregler till våra stadgar, många av formuleringarna nedan återfinns i stadgarna, men det kan vara bra att vara extra tydlig på ett antal punkter. Det finns ett antal punkter där dessa trivselregler förtydligar detta som redan är förbjudet enligt lag, förordningen eller annat.

Styrelsens ansvar
Styrelsen har ansvar för den löpande ekonomiska förvaltningen av föreningen. Rent praktiskt även ett överordnat ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens fastighet.

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter
Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem i föreningen skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lokal, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.

Som medlem ansvarar du även för de du ger tillträde till fastigheten exempelvis familjemedlemmar, anställda, kunder eller hantverkare som utför arbeten åt dig. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lokalen i andra hand.

Föreningen verkar för att skapa en god arbetsmiljö och en hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår förening där så många människor verkar måste alla visa respekt och hänsyn för varandra.

Fastigheten
Var rädd om och vårda vår förenings egendom väl. Kostnader för underhåll och reparationer betalas gemensamt av föreningens medlemmar. Att om skada eller något annat fel uppstår omedelbart göra felanmälan till styrelsen.

När du skall installera EL, Vatten, Värme eller håltagning i bottenplattan låt en fackman göra detta. Det är generellt ingen bra ide att chansa, kostnaden för åtgärd och återställning kan bli väldigt höga.

Säkerhet och ansvar
Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse.  Att inte ställa upp grinden genom att trycka på nödstopp och se till att den går i lås. Allt för att hindra obehöriga komma in i fastigheten och att inte lämna ut portkoder till obehöriga.

Störningar
Alla medlemmar och verksamma inom fastigheten är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud (utöver vad som anses normalt för en lagerlokal), otrevligt bemötande eller hot, våra lokaler är lyhörda. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet. Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa.

Om du känner dig störd av din granne, så tala i första hand (vänligt) med grannen om det. Förmodligen har grannen inte förstått att du har blivit störd. Skulle detta inte hjälpa kan du kontakta styrelsen.

Att använda lokalen för annat än avsett ändamål eller på sätt som kan vara störande för grannarna.

Verksamhet
Lokalen är byggd för att vara en lagerlokal, det betyder att innehavaren kan behöva anpassa lokalen till sin verksamhet. Verksamhet som bedrivs i lokalen måste uppfylla försäkringsvillkoren, kommunens regler och branschregler. Notera att det kan krävas bygglov eller bygganmälan för annan verksamhet än den avsedda.

Exempel på verksamhet som inte är tillåten i lokalerna
För att ge några exempel på verksamhet som av praktiska själ inte fungerar i våra lokaler är; Biltvätt (vi delar samma bottenplatta, väggarna är inte gjorda för att vara vattentäta, oljeavskiljaren för hela fastigheten är 5m3, inget fall på golvet mot brunnen, vattenförbrukning), eller tvätt med högtrycksutrustning (av samma anledning). Varma arbeten (brandskydd). Underhåll och reparationer av fordon och dess släp tyngre än 3.5T (dessa har svårt att ta sig till och från lokal, det är trångt). Mekanisk tung industri (vi delar bottenplatta, alla vibrationer i en lokal låter i hela fastigheten). Produktion av livsmedel som kräver vatten, alltså bryggeri, läsk fabrik etc. Gym, Solarium osv, som kräver duschar. Osv. Stäm alltid av med Styrelsen och be om medgivande för andrahandsupplåtelse eller om du överlåter lokalen se till att nya medlemmen kommer antas av föreningen.

Motorfordon
Det är tillåtet att med låg fart (max 10 km/tim) köra in i området för i- och urlastning samt parkering. Parkering av motorfordon i området är endast tillåtet med parkeringstillstånd på avsedd plats. Respektera parkeringsbestämmelsen inom fastigheten (högst 10 min). Föreningen har avtal med Länsparkerings Bevakning avseende parkeringsövervakning i området. Vid felparkeringar kan kontakt tas Länsparkering Bevakning på telefon 08-735 60 20. Nyttjande av föreningens P-Platser är i enlighet med föreningens P-Plats policy.

P-Plats policy för föreningens p-platser
Medlemmar i föreningen har möjlighet att hyra en parkeringsplats per lokal. Om samtliga p-platser är uthyrda gäller kö för p-plats inom föreningen. Om det finns p-platser som inte är uthyrda kan medlemmar i föreningen få hyra extra plats. Dessa platser kan sägas upp av styrelsen med en månads uppsägningstid, vid brist på parkeringsplatser. Parkeringsplatser kan ej överlåtas till ny bostadsrättsinnehavare i samband med överlåtelse av lokal. Avtal för parkeringsplats skrivs separat. Byte av p-plats inom föreningen är inte tillåtet. Utvändig & invändig tvätt och eller rengöring av fordon på p-platsen är inte tillåtet. Innehavare med verksamhet i egen lokal har förtur till p-plats. Endast trafikdugligt fordon får uppställas på p-plats, annan uppställning krävs medgivande från styrelsen. Alla fordon måste ha samtliga hjul i markerat område.

P-Plats framför egen lokal
På parkeringsutrymmet framför lokalen får endast trafikdugligt fordon ställas. Annan uppställning krävs medgivande från styrelsen. Det är alltså inte OK att ställa upp container, båtar, skrotbilar och annat bråte. Alla fordon måste ha samtliga hjul i markerat område.

Husdjur
Har man husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar. De får inte rastas i området. Plocka upp djurens spillning. Hundar skall vara kopplade till husse eller matte inom föreningens område. Husdjur får inte utgöra sanitär olägenhet.

Avfallshantering
Medlem ansvarar för att avfall, grovsopor, byggrester förvaras och deponeras hos SRV.

Rökförbud
Observera att totalt rökförbud råder inomhus i samtliga lokaler. Detta är utan undantag. Lämna inte kvar fimpar – inte ens i askkopp eller burk utomhus. Dessa flyger omkring inom fastigheten.

Brandsäkerhet
Vi har en central anläggning med brandvarnare. När en löser ut ljuder det i samtliga 45 lokaler. Brandvarnaren är inte kopplad till central för åtgärd, detta för medlemmarna hantera själva. En brandsläckare och brandfilt är mycket bra att ha om olyckan är framme. Eld från olja eller fett skall kvävas. Vatten förångas och kan skvätta upp i ansiktet samtidigt som det kan förvärra elden. Förvara brandfarliga varor som lösningsmedel, bensin eller gasol på lämpligt sätt. Markera på ytterdörr vilka brandfarliga varor som förvaras i lokalen.

Av samma anledning så kan inte stora mängde brandfarliga produkter förvaras utan lämpliga anpassningar av lokalen. Exempelvis förvaring av däck i lokalen. Det är OK att förvara vinterdäcken till din tjänstebil, men du han inte ha ett däckhotell utan anpassningar. Däckhotell kräver anpassningar ur brandskyddet, kommunen, verksamhetens försäkring, fastighetens försäkring och branschens regler.

När brandlarmet går
Om brandlarmet löser ut, så bege dig till föreningen UC. Dörren är låst med kod, vilken kod som gäller har innehavaren information om. Är du andra hands hyresgäst, pratat med din hyresvärd. Titta på displayen vilken sektion som larmar. På lappen bredvid finns sektionsnummer, lokal och mobilnummer. Kvittera larmet genom att vrida på nyckeln och håll in återställningsknappen, till larmet tystnar. Gå till lokalen och se vad som händer. Brinner det ring 112 och ring numret på kontaktlistan. Posta en uppdatering FB gruppen om vad som föranledde larmet.

En person i förningen får SMS, e-post om systemet larmar, men kan inte se vilken lokal det är (den personen kan ju ligga och sova dessutom). Den informationen syns endast på display på centralen. Så den personen kommer posta ett inlägg i vår gemensamma FB grupp så snart en är medveten om det för att påkalla uppmärksamhet.

Övernattning
Det är inte tillåtet att använda lokalerna som övernattningsplatser. Detta strider mot vad lokalen är avsedd för, kommunens regler och försäkringsregler. Skilj på att sova i säng och vila på en brits. För de som har verksamhet 24h kan självklart ha ett vilrum för personal som jobbar jour där de kan vila. Men det är inte OK att husera hantverkare i lokalerna som övernattningslägenheter för exempelvis längre projekt. Självklart om du somnar på soffan för att du jobbat sent är att betrakta som att vila.